Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.

Визначні дати

Лічильники

Яндекс.Метрика

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

від 14.05.1999 р. № 139 (зі змінами та доповненнями)

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека загальноос­вітнього навчального закладу (надалі — навчального закладу) є його обов'язковим структур­ним підрозділом, який здій­снює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забез­печення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогіч­ним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

1.2. Навчальний заклад за­безпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бі­бліотеки, зокрема, належне збері­гання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх ці­лісність, неподільність і невідчуженість.

Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується на­вчальним закладом на безстроко­вому і безоплатному користуван­ні та оперативному управлінні.

1.3. У своїй діяльності бібліо­теки керуються Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законодавства­ми та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотриму­ється принципів гуманізму і де­мократизму, пріоритету загально­ людських цінностей і моралі.

1.5. Дане Положення визна­чає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу І підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, орга­нізаційних особливостей та зміс­ту роботи кожного конкретного навчального закладу.

1.6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

 1. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законо­давством.
 2. Порядок доступу до бі­бліотечних фондів та іншої бі­бліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх на­дання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуютьсядиректором на­вчального закладу і складаються на основі типових правил корис­тування бібліотекою.

2. Основні завдання

 1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямівнавчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограм­них вимог, у самоосвіті.
 2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на осно­ві удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введен­ня в роботу бібліотеки новітніх технологій.

2.3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного корис­тувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил ко­ристувача своєї і будь-якої бібліо­теки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

 1. Сприяння вихованню гар­монійної, морально досконалої особистості, свідомої свого гро­мадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого роз­витку.
 2. Всебічне сприяння підви­щенню фахової, педагогічної май­стерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.
 3. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних по­треб користувачів у дозвіллєвій діяльності, у профорієнтаційному визначенні.
 4. Виховання в учнів інфор­маційної культури сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, нави­чок систематизації та особистої оцінки.

2.8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими орга­нізаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліо­течний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і ви­ховним функціям, запитам та ін­тересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включають­ся: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

 1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотеч­них фондів, їх зберігання та реє­страцію.
 2. Систематично аналізує використання бібліотечного фон­ду, веде роботу з його популяри­зації.
 3. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читально­го залу.

3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, вико­ристовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з ме­тою багатоаспектного бібліогра­фічного розкриття бібліотечного фонду.

 1. Бере участь у створен­ні і використанні галузевих баз даних.
 2. За допомогою комуніка­тивних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загально­українських та світових баз да­них.

3.2.3. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диферен­ційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи Індивідуальної, групової і масової роботи.

3.3. Засобами бібліотечної ро­боти популяризує книгу і читан­ня, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з по­треб суспільства, так і з природ­них прагнень особистості.

 1. Складає і готує списки лі­тератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування,

3.3.2. Веде роботу з популяри­зації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лек­цій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових кон­сультацій тощо.

3.3.3. Спільно з учителями та громадськими організаціями про­ водить читацькі конференції, лі­тературні та музичні вечори, дис­пути, ігри та інші масові заходи.

3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

 1. В межах своєї діяль­ності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, ма­сових заходів, виставок та огля­дів, передбачених планом роботи.
 2. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками ін­ших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів у навчальній і дозвіллєвій діяльності.

3.5.1. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутріш­нього книгообміну та міжбібліо­течного абонементу (МБА).

3.5.2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх на­вчальних закладів.


4. Управління, структура та штати

4.1. Відкриття бібліотеки здій­снюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, по­чаткового книжкового фонду (на­вчального), книгосховища, абоне­менту, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліо­течним обладнанням, бібліотеч­ною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

4.2. Забороняється викорис­товувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених за­вданнями бібліотеки.

4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та

ефективної роботи, контроль за діяльністю

згідно з відповідними Інструктив­ними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберіган­ня фонду згідно з чинним законо­давством.

4.12. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закла­ду, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного зві­ту закладу.

4.13. Придбання документів й інші витрати на утримання бі­бліотеки передбачаються за ра­хунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Ви­користовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій, шефська допомога), над­ходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).

4.14. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підви­щення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікують­ся установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інсти­тути післядипломної освіти, Цен­тральна освітянська бібліотека Ін­ституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України.

Методичну допомогу бібліо­теці надають Державна бібліоте­ка України для дітей, Державна

бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліоте­ки для дітей та юнацтва системи

Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бі­бліотеки інших систем і відомств.

 1. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допома­гає працівникам бібліотеки у ви­конанні бібліотечної роботи.
 2. Для вирішення актуаль­них питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівни­ки бібліотеки, представники пе­дагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості, а також батьки та учні.

5. Права, обов'язки та відповідальність

5.1. Бібліотека має право:

 1. Визначати зміст та фор­ми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному По­ложенні.
 2. Розробляти правила ко­ристування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.
 3. Визначати згідно з пра­вилами користування бібліоте­кою вид і розміркомпенсаційногозбитку, завданого користувачем.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

 1. Брати участь в управлін­ні загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законо­давством.
 2. На вільний доступ до ін­формації, пов'язаної із завдання­ми, що стоять перед бібліотекою,
  а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.
 3. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закла­ду в організації підвищення ква­ліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їхсамоосвіти, забезпечення участі в роботі метод об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.
 4. На. атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури та мистецтва України.
 5. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодав­ством.
 6. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи ка­лендарних днів) відповідно до ко­лективного договору між праців­никами та колективом загально­ освітнього навчального закладу.

5.2.7. На представлення до різ­них форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для пра­цівників освіти і культури.

5.3. Бібліотечні працівники не­суть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним догово­ром середнього загальноосвітньо­го навчального закладу.

5.3.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

5.3.3.Збереження бібліотеч­них фондів згідно з діючими за­конодавчими актами.