Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

Визначні дати

Лічильники

Яндекс.Метрика

Бібліотечна статистика: Міждержавний стандарт ГОСТ 7_20-2000

БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА

Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000

Система стандартів з Інфор­мації, бібліотечної та видавничої справи.

Дата введення 2002-01 -01.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 Цей стандарт установлює оди­ниці обліку документів фондів бі­бліотек і органів науково-технічної інформації (далі — НТІ) і одиниці обліку обслуговування користува­чів бібліотек І органів НТІ.

 Стандарт обов'язковий для всіх бібліотек і органів НТІ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

 Видача документа: Надання документа на запит користувача бібліотеки на абонементі, в читаль­ному залі через нестаціонарні фор­ми обслуговування або електронні інформаційні мережі.

Річний комплект: Сукупність номерів (випусків) періодичних видань за рік, приймається за одну одиницю фонду.

 Захід: Сукупність дій, організа­ційних форм, орієнтованих на кон­тактні групи користувачів з метою задоволення їхніх потреб у знаннях, інформації, спілкуванні, рекреації.

 Метрополиця: Міжнародна одиниця обліку обсягу фонду, яка вимірюється як 1 м стелажної поли­ці, зайнятої виданнями або Іншими документами.

Назва: Кожне нове або повтор­не видання, інший документ, що відрізняються від решти заголов­ком, вихідними даними або Іншими елементами оформлення.

Відмова: Незадоволений запит користувача бібліотеки.

Підшивка (палітурна одиниця): Сукупність номерів періодичних видань (документів), зшитих, пере­плетених або скріплених в інший спосіб в одне ціле та прийнятих за одну облікову одиницю фонду.

Користувач бібліотеки: Фізич­на або юридична особа, яка користується послугами бібліотеки (чи­тач, відвідувач заходів, абонент).

Відвідування: Прихід користу­вача до бібліотеки або органу НТІ, зареєстрованого в контрольному листку або формулярі читача, ін­шій документації, прийнятій у бі­бліотеці або органі НП, а також в електронній базі даних.

Постійно діючий запит (ПДЗ):Тема інформаційного запиту на об­слуговування абонентів у системі вибірного поширення інформації (далі —ВПІ).

Екземпляр: Кожна окрема оди­ниця документа, що включається до фонду або вибуває з його.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Обсяг фонду бібліотеки й органу НТІ обліковується в уніфі­кованих одиницях.
 2. Основними одиницями об­ліку для всіх видів документів є ек­земпляр і назва.
 3. Основними одиницями об­ліку обсягу фонду друкованих ви­дань, неопублікованих і аудіовізу­альних документів, електронних видань є екземпляр і назва.
 4. Облік обсягу фонду жур­налів І газет проводиться в екземп­лярах, назвах, річних комплектах, підшивках.

3.5. Додатковими одиницями обліку обсягу фонду є річний комп­лект, метрополиця, підшивка (палі­турна одиниця).

3.6. Облік обсягу фонду в на­звах застосовується для нових над­ходжень.

3.6.1. Повторне видання облі­ковується як нова назва, якщо воно доповнено та (або) перероблено.

3.6.2. Багатотомне видання, об'єднане загальним заголовком, обліковується як одна назва, за ви­нятком томів, що мають індивіду­альний заголовок.

3.6.3. Копія видання або неопублікованого документа незалежно від виду носія обліковується так само, як оригінал.

3.7. Додатки до видань (карти, атласи, таблиці, пояснювальні за­писки, покажчики географічних назв, ноти, грамплатівки, плакати, СВ-К.ОМ, дискети тощо), які не ма­ють самостійного значення, окремо не обліковуються.

3.8. Самостійні видання, об'єднані в одну оправу (конволют), обліковуються як окремі ек­земпляри й окремі назви.

4. ОБЛІК ОКРЕМИХ ВИДІВ ВИДАНЬ І НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

4.1. Книжки й брошури.

4.1.1. Кожна книжка або брошу­ра, що входить до серії, облікову­ється як окрема назва.

4.1.2. Кожна із брошур, випу­щених в об'єднуючій іх видавничій палці (обкладинці), обліковується як окрема назва.

4.2. Періодичні видання.

4.2.1. Основними одиницями обліку обсягу фонду журналів є екземпляр (том, номер, випуск) і назва видання за всі роки його над­ходження до фонду незалежно від зміни заголовка журналу.

Крім того, обсяг фонду журна­лів обліковується в річних комп­лектах.

4.2.2. Основними одиницями обліку обсягу фонду газет є річний комплект газет, що підлягає постій­ному зберіганню в цьому фонді, і назва комплекту видання за всі роки його надходження до фонду незалежно від зміни заголовка ви­дання.

Примітка. Додатково допуска­ється облік обсягу фонду в номерах (для непереплетених газет) і під­шивках (палітурних одиницях).

4.2.3. Одиницями обліку одно­денних (одноразових) газет слу­жать екземпляр (номер, випуск) і назва газети.

43. Триваючі видання.

4.3.1. Основними одиницями обліку обсягу фонду триваючих видань є екземпляр (том, випуск) і назва комплекту видання за всі роки його надходження до фонду незалежно від зміни заголовка ви­дання.

4.3.2. Кожна серія триваючоговидання, що має самостійну нуме­рацію випусків,

обліковується якокрема назва.

4.3.3. Кожен самостійний том(випуск) триваючого видання облі­ковується як окрема назва.

4.4. Нотні видання.

4.4.1.Одиницями обліку нотнихвидань є екземпляр і назва.

 1. Окремі партії (голоси),об'єднані з партитурою (клавіром)в одному виданні, а також партії,об'єднані видавничою папкою (об­кладинкою), обліковуються як одинекземпляр і однаназва.
 2. Окремі партії (голоси) і партитура (клавір), видані окремо, обліковуються як різні екземпляри.

4.4.4. Самостійні нотні видання, об'єднані в одну оправу (конволют), обліковуються як окремі ек­земпляри й окремі назви.

4.5. Картографічні видання

 1. Карта, видана на кількохаркушах, об'єднаних загальним за­головком, обліковується як одинекземпляр і одна назва.
 2. Кожен самостійний аркуш серійної карти обліковується як окремий екземпляр і окрема назва.

4.6. Образотворчі видання

4.6.1. Аркушеві видання, об'єднані видавничою папкою (об­кладинкою, манжеткою, обгорт­кою), обліковуються як один ек­земпляр і одна назва.

4.6.2. Кожен аркуш серії обра­зотворчих видань, не об'єднанийвидавничою папкою (обкладин­кою, манжеткою, обгорткою), об­ліковується як окремий екземпляр і окрема назва.

4.7. Аркушеві текстові видання. Аркушеві текстові видання, випущені в об'єднуючій видав­ничій папці (манжетці), обліко­вуються як один екземпляр і одна назва.

4.8. Спеціальні види норматив­них документів

4.8.1. Стандарти й каталоги промислового обладнання й виробів, випущені в об'єднуючій їх видавничій папці (обкладинці), за наявності на папці загальної ціни, змісту всього видання і єдиних вихідних даних обліковуються як один екземпляр і одна назва.

4.8.2. Стандарти й каталоги промислового обладнання й виро­бів, випущені у вигляді окремих аркушів, якщо кожен із них має свої вихідні дані, ціну, тираж, об­ліковуються як окремий екземпляр і окрема назва, навіть якщо вони об'єднані однією папкою (обкла­динкою).

4.9. Депоновані наукові праці. Депонована наукова праця (робота у двох екземплярах і су­провідні документи до неї), що міститься в окремій папці, обліко­вується як один екземпляр і одна назва.

4.10. Неопубліковані доку­менти

4.10.1. Неопубліковані докумен­ти, які зброшуровані або містяться в окремій папці, обліковуються як один екземпляр і одна назва..

4.10.2. Для конструкторської документації одиницею обліку є креслення або повний комплект конструкторських документів, що належать до одного виробу.

5. ОБЛІК АУДІОВІЗУАЛЬ­НИХ ДОКУМЕНТІВ

5.1. Фонодокументи

5.1.1. Одиницями обліку обсягу фонду фонодокументів є екземпляр і назва.

 1. Екземпляром фонодокументів є: диск — для грамплатівок, компакт-дисків; котушка, касета, бобіна — для магнітних фонограм.
 2. Окремо випущена грам­платівка, компакт-диск облікову­ються як один диск і одна назва.

Комплект (альбом) грамплаті­вок, компакт-дисків, об'єднаних загальною назвою, обліковується за кількість дисків і однією назвою.

5.1.4. Магнітна фонограма на одній котушці (касеті) обліковуєть­ся як одна котушка (касета) і одна назва.

Магнітна фонограма на кількох котушках (касетах), об'єднаних за­гальною назвою, обліковується за кількістю котушок (касет) і однією назвою.

5.1.5. Окремо випущений фонодокумент або комплект фонодокументів, об'єднаних

загальним заголовком, обліковується як одна назва незалежно від числа записа­них творів.

5.1.6. Повторно випущений фонодокумент обліковується як нова назва, якщо має

виробничий або фірмовий номер (номери), відмін­ний від попереднього видання з

аналогічною назвою.

5.2. Відеодокументи

 1. Одиницями обліку фон­ду відеодокументів є екземпляр і назва.
 2. Екземпляром відеодокументів є касета або диск.
 3. Загальний обсяг фонду відеодокументів обліковується за кількістю касет або дисків.
 4. Відеодокументи обліко­вуються за правилами, установле­ними в 5.1.3—5.1.5.

5.3. Кінодокументи

 1. Одиницею обліку фонду кінодокументів є бобіна.
 2. Кінофільм обліковується як одна назва незалежно від числа складових його частин (бобін).
 3. Загальний обсяг фонду кінофільмів обліковується за кіль­кістю бобін.
 4. Діафільм обліковується як одна назва: незалежно від числа складових його частин (рулонів).
 5. Загальний обсяг фонду діафільмів обліковується за кіль­кістю рулонів.

5.4. Фотодокументи

 1. Одиницями обліку фон­ду фотодокументів є екземпляр і назва.
 2. Екземпляром фотодоку­ментів є кадр.
 3. Комплект діапозитивів обліковується як одна назва неза­лежно від числа складників його сюжетів (кадрів).
 4. Загальний обсяг фонду діапозитивів обліковується за кіль­кістю кадрів.

5.5. Документи на мікро формах

5.5.1. Одиницями обліку фон­ду документів на мікроформах є екземпляр і назва.

5.5.2. Екземпляром докумен­тів на мікроформах є: афіша — для мікроафіш; рулон — для мі­крофільмів.

5.5.3. Комплект фіш, об'єднаних загальною назвою, обліковується як одна назва.

5.5.4. Загальний обсяг фонду документів на мікрофішах обліко­вується за кількістю фіш.

5.6.Аудіовізуальні документи (АВД), що є додатком до інших ви­дів документів, окремому обліку не підлягають.

Примітка. У разі важких ви­падків визначення основного носія інформації та додатка до нього за основний носій, що підлягає обліку, приймається текстовий документ.

6.ОБЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ

 1. Одиницями обліку електрон­них видань є екземпляр і назва.
 2. Екземпляром для електрон­них видань є дискета й оптичний диск (СО-КОМ і мультимедіа).
 3. Електронні видання обліко­вуються за правилами, встановле­ними в 5.1.3.

7. ОБЛІК КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК І ОРГАНІВ НТІ

7.1. Одиницею обліку читачів є читач.

Облік загального числа читачів проводиться за числом читачів, які обслуговуються всіма структурни­ми підрозділами бібліотеки або ор­гану НТІ й зареєстровані у єдиній реєстраційній картотеці або єдиній БД читачів.

Примітка. За наявності в бібліо­теці або органі НТІ єдиного струк­турного підрозділу облік загально­го числа читачів може проводитися на основі картотеки формулярів читачів.

7.2. Одиницею обліку абонен­тів міжбібліотечного абонемента (далі — МБА) є один абонент.

Облік загального числа абонен­тів МБА проводиться за числом бі­бліотек або органів НТІ, зареєстро­ваних у картотеці або БД реєстрації абонентів МБА.

7.3. Одиницею обліку абонен­тів системи ВШ є індивідуальний (особа) або колективний (організа­ція) абонент, зареєстрований у кар­тотеці або БД реєстрації абонента системи ВШ.

Облік загального числа або­нентів системи В ПІ проводиться за числом абонентів, зареєстрова­них у картотеці або БД цієї сис­теми.

7.4. Одиницею обліку користу­вачів, що звертаються до бібліоте­ки або органу НТІ через електронні інформаційні мережі, є код корис­тувача (особи або організації), за­фіксований на сервері бібліотеки або органу НТІ.

 Облік загального числа ко­ристувачів, що звертаються до бібліотеки або органу НТІ через електронні інформаційні мережі, здійснюється за кількістю нео­днакових кодів осіб і організацій, зареєстрованих на сервері бібліо­теки або органу НТІ.

7.5. Одиницею обліку відвідува­чів заходів є особа, присутня на за­ході та зареєстрована в документах, прийнятих у бібліотеці або органі НТІ.

 Облік загального числа від­відувачів заходів здійснюється підсумовуванням кількості при­сутніх на заходах осіб, зареєстро­ваних у прийнятих документах кожним структурним підрозділом бібліотеки або органом НТІ, що проводить захід.

Примітка. Число відвідувачів заходу, спільно проведеного кіль­кома структурними підрозділами бібліотеки або органу НТІ, обліко­вується одним структурним підроз­ділом.

8. ОБЛІК ВІДВІДУВАНЬ, ЗВЕРНЕНЬ

 1. Одиницею обліку відві­дувань є одне відвідування, заре­єстроване в документації або БД, прийнятих у бібліотеці або органі НТІ.
 2. Одиницею обліку звер­нень до електронного бібліотечно-інформаційної мережі є одне звер­нення на сервер бібліотеки або ор­ган НТІ.
 3. Облік загального числа відвідувань (звернень) проводиться підсумовуванням відвідувань (звернень), облікованих кожним структурним підрозділом бібліоте­ки або органом НТІ.

9. ОБЛІК ЗАПИТІВ НА ДОКУМЕНТИ І ЇХ КОПІЇ

9.1. Одиницею обліку запитів на документи і їх копії є запит на один екземпляр документа або копії, за­реєстрований у листку читацької вимоги або БД.

Примітка. Одиницею обліку за­питу на періодичне видання є один екземпляр видання або одна під­шивка.

9.2.Облік загального числа за­питів здійснюється підсумовуван­ням листків читацької вимоги або фіксованих запитів у БД.


10. ОБЛІК ВИДАЧІ ДОКУ­МЕНТІВ І ЇХ КОПІЙ

10.1. Одиницею обліку видачі до­кументів і їх копій є екземпляр, отри­маний користувачем на його запит.

Примітка. Одиницею обліку ви­дачі періодичних видань є екземп­ляр або підшивка, отримана корис­тувачем на його запит.

10.2. Облік видачі документів проводиться за числом виданих екземплярів, зареєстрованих у формулярі читача, листку читаць­кої вимоги, бланку-замовленні за МБА, книжковому формулярі або іншій документації, прийнятій у бібліотеці й органі НТІ, а також в електронній БД.

 1. Облік видачі журналів, газет, нот, карт, образотворчих ви­дань, патентів, стандартів, промис­лових каталогів, АВД які об'єднані або зберігаються в папках, короб­ках, комплектах, підшивках; мі­крофільмів, мікрофіш, дискет та інших документів, які складаються з кількох екземплярів документів, проводиться за числом тих екземплярів документів, які відповідають запиту користувача.
 2. У разі видачі видань із одного структурного підрозділу бібліотеки або органу НТІ в інший облік видачі проводиться структур­ним підрозділом, що безпосередньо здійснює видачу видань читачеві чи абонентові МБА.

10.3. Облік загального числа ви­даних документів проводиться під­сумовуванням числа екземплярів,
облікованих кожним структурним підрозділом бібліотеки або орга­ном НТІ.

 1. Облік видачі копій і до­кументів з виставки належить до загального числа виданих доку­ментів.
 2. Облік видачі платних ко­пій документів, проведений спеці­алізованим підрозділом бібліотеки або органом НТІ, здійснюється окремо й належить до загального числа виданих документів.

ІІ. ОБЛІК ЗАПИТІВ І ВІД­ПОВІДЕЙ НА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГО­ВУВАННЯ

11.1. Одиницею обліку одно­разових запитів на довідково-інформаційне обслуговування (далі — ДГО) є запит.

11.1.1. Облік одноразових запи­тів на ДІО проводиться за числом;

 • затребуваних тем (для тема­тичних бібліографічних запитів);
 • бібліографічних записів, що потребують уточнення (для запитів на бібліографічне уточнення);
 • документів, наявність яких у фонді бібліотеки або органі НТІ потрібно встановити (для адресно-бібліографічних запитів);
 • затребуваних фактів (для фак­тографічних запитів);
 • тем, що потребують аналітико-синтетичного перетворення доку­ментальної інформації (для аналі­тичних запитів);

• методичних консультацій щодо роз'яснення правил користу­вання бібліотекою або органом НТІ, щодо використання інформацій­них видань і елементів довідково-бібліографічного апарату (далі —ДВА): каталогів, покажчиків, БД тощо (для запитів орієнтаційного характеру).

11.1.2. Облік загального числа одноразових запитів на ДІО про­водиться підсумовуванням запитів, зареєстрованих у документації (або БД), прийнятій у бібліотеці або ор­гані НТІ.

11.2. Одиницею обліку вико­наних одноразових запитів на ДІО є усна або письмова довідка, що містить відомості про одну тему, про один уточнений бібліографіч­ний запис, про одне

встановле­не видання, про один виявлений факт, а також усна або письмова методична

консультація з одного питання.

11.2.1. Облік виконаних запитів на ДІО проводиться за числом:

• тематичних довідок: бібліо­графічних списків, тематичних до­бірок (за виконання тематичних
запитів). Додатково допускаєть­ся облік бібліографічних записів, включених до довідки;

 • довідок, що включають уточ­нені бібліографічні записи (за ви­конання запитів на бібліографічні
  уточнення);
 • довідок, що містять відомості про видання, наявність яких уста­новлено у фонді бібліотеки або
  органі НТІ (за виконання адресно-бібліографічних запитів);
 • довідок, що включають вияв­лені або уточнені факти (за вико­нання фактографічних запитів);

• довідок, що включають оглядово-аналітичні відомості (за виконання аналітичних запитів);

• методичних консультацій (за виконання запитів орієнтаційного характеру).

11.2.2. Облік загального числа виконаних запитів на ДІО прово­диться підсумовуванням довідок,
консультацій, зареєстрованих у до­кументації (або БД), прийнятій у бібліотеці або органі НТІ.

11.3. Облік переадресованих запитів проводиться за числом по­відомлень про переадресування за­питів в інші бібліотеки або органи НТІ.

Примітка. Переадресовані запи­ти як виконані не обліковуються.

11.4. Одиницею обліку постій­но діючих запитів на ДІО в режимі ВГП є ПДЗ.

Облік загального числа ПДЗ на ДІО в режимі ВПІ проводиться підсумовуванням ПДЗ, зареєстро­ваних у документації (або БД), прийнятій у бібліотеці або органі НТІ.

11.5. Одиницею обліку сиг­нальних повідомлень, надісла­них абонентам системи ВПІ, є повідомлення про одне джерело інформації.

Облік загального числа сиг­нальних повідомлень проводиться за числом повідомлень, надісланих усім абонентам системи ВШ та за­реєстрованих у документації (або БД), прийнятій у бібліотеці або ор­гані НТІ.

12. ОБЛІК ВІДМОВ

12.1. Одиницею обліку відмов на документи, їх копії та ДІО є не­виконаний запит користувача, заре­єстрований у листку читацької ви­моги (або БД), Іншій документації, прийнятій у бібліотеці або органі НТІ.

Облік загального числа відмов проводиться підсумовуванням не­виконаних запитів користувачів, зареєстрованих у кожному струк­турному підрозділі бібліотеки або органі НТІ.

13. ОБЛІК ЗАХОДІВ

13.1. Одиницею обліку заходів є один захід - виставка, усний огляд, день інформації, екскурсія тощо, зареєстрований у документа­ції (або БД), прийнятій у бібліотеці або органі НТІ.

13.2. Облік загального числа заходів проводиться підсумову­ванням заходів, зареєстрованих кожним підрозділом бібліотеки або органом НЛ.

Примітки. 1. Додатково в при­йнятій документації (або БД) ве­деться облік експонованих і вида­них документів, а також учасників заходів.

 1. Захід, що включає одночасне проведення різних форм (напри­клад, виставку й усний бібліогра­фічний огляд), обліковується як один захід, але складники цього за­ходу називаються в прийнятій до­кументації (БД).
 2.  Захід, в організації та про­веденні якого брало участь кілька структурних підрозділів,облікову­ється один раз.